О нама

Image

О нама

Развој сваке заједнице, па и локалне, мора се стратешки планирати и усмеравати како би се из постојећег стања прешло на ниво који се у будућности жели достићи.

Стратешко планирање је било присутно у нашој земљи у ранијим фазама развоја (после Другог светског рата), али у последњим деценијама прошлог века практично није ни постојало. Стратешко планирање је обновљено у првој деценији овог века на свим нивоима, те су јединице локалне самоуправе започеле да их израђују и реализују уз примену различитих методологија, неретко уз значајне пропусте.

Народна скупштина Републике Србије је у априлу 2018. године усвојила Закон о планском систему којим је, између осталог, детаљно уређена обавеза органа јединица локалне самоуправе да планирају јавне послове у својој надлежности. У складу са Законом о локалној самоуправи јединице локалне самоуправе планирају, уређују и управљају јавним пословима који су у њиховој надлежности и од интереса за локално становништво.

Уједначен општи приступ и званично уређен концепт планског система није постојао у правном систему Републике Србије до усвајања овог Закона. Управо његово спровођење треба да омогући успостављање ефикасног, транспарентног, координисаног и реалног система планирања Републике Србије на свим нивоима власти, обухватајући кључне аспекте социјалне и економске развојне политике, регионалног и просторног развоја, уз оптимално коришћење буџетских средстава и обезбеђење одрживог раста и развоја Републике Србије.

Скупштина општине Ћићевац је на седници одржаној 20. маја 2021. године донела Одлуку о приступању изради Плана развоја општине Ћићевац за период од 2021. до 2028. године. Процесом израде овог документа руководи Координациони тим за израду Плана развоја  општине Ћићевац који је формиран Решењем председника Општине од 10. октобра 2021. године.

За потребе израде Нацрта плана развоја општине Ћићевац Решењем председнице Координационог тела формиране су три радне групе са укупно 60 чланова по приоритетним областима: привреда и локални економски развој, урбанизам и заштита животне средине и друштвени развој.

План развоја општине Ћићевац се израђује у складу са одредбама Закона о планском систему Републике Србије и подзаконским актима у области планског система. Процес израде се заснивао на Смерницама за израду планова развоја јединица локалне самоуправе које су израђене у оквиру пројекта ''Подршка реформи јавне управе у Србији'' у сарадњи Сталне конференције градова и општина (СКГО) и Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, уз подршку Републичког секретаријата за јавне политике Владе Републике Србије и саме Владе.

План развоја општине Ћићевац се израђује кроз пројекат ''Израда Плана развоја општине Ћићевац'' који су израдили и у партнерству имплементирају Удружење грађана за подршку европским интеграцијама ''Евроконтакт'' из Крушевца и Општина Ћићевац. Пројекат је одобрен за финансирање кроз Позив за доделу грантова за партнерске иницијативе између организација грађанског друштва и јединица локалне самоуправе, у оквиру пројекта Владе Швајцарске „Заједно за активно грађанско друштво – АЦТ“ који спроводе Helvetas Swiss Intercooperation и Грађанске иницијативе из Београда.

Корисни линкови

Прес клипинг