Kонсултације подразумевају учешће циљних група, заинтересованих страна и јавности током процеса осмишљавања и формулисања Плана развоја општине Ћићевац.

Општина Ћићевац је дужна да омогући учешће свих заинтересованих страна и циљних група у процесу консултација, које спроводи током израде Плана развоја општине Ћићевац. У процес консултација се могу укључити све заинтересоване стране и циљне групе из реда грађана и привредних субјеката, удружења грађана или привредних субјеката и других организација цивилног друштва, научно-истраживачких, струковних и других организација, као и представници државних органа, локалних власти и осталих учесника у планском систему који спроводе или у односу на које се спроводи та политика.

Зашто консултације? Оне доприносе:
 • транспарентном и недискриминаторном процесу креирања јавних политика
 • бољем разумевању проблема у раним фазама
 • бољем разумевању предложених решења
 • лакшем сагледавању различитих опција
 • тестирање одређене опције јавне политике
 • добијање специфичних података и побољшања квалитета анализе ефеката јавне политике
 • бољем сагледавању потреба циљних група и заинтересованих страна
 • већем легитимитету и спроводивости коначног предлога јавне политике
 • лакшем праћењу и вредновању постигнутих учинака јавне политике
Kонсултације се најчешће спроводе коришћењем следећих модела: организацијом фокус група, округлих столова, полуструктуираних интервјуа, панела, анкета, прикупљањем писаних коментара.

Резултати консултација се објављују најкасније 15 дана од дана завршетка консултација на интернет страни предлагача. Извештај о обављеним консултацијама треба да садржи кратак приказ процеса консултација, заинтересоване стране, кључне приспеле коментаре и образложење да ли су и на који начин добијени коментари утицали на предложено решење, као и ако нису – који предлози нису узети у обзир и из којих разлога.

Ради израде што квалитетнијег Плана развоја, Општина Ћићевац позива све грађане да се укључе у процес његове израде на било који од следећих начина:
 • Слањем писмених коментара И предлога поштом на следећу адресу: Општина Ћићевац, Kарађорђева 106, 37210 Ћићевац, са назнаком ‘’За План развоја’’;
 • Убацивањем писмених коментара и предлога у посебно сандуче у холу Општине Ћићевац на напред наведеној адреси;
 • Слањем писмених коментара И предлога поштом на следећу е-адресу: planrazvoja@cicevac.ls.gov.rs