Плакат израда Плана развоја општине Ћићевац

Лифлет о пројекту - страна 1

Лифлет о пројекту - страна 2

Одлука Скупштине општине Ћићевац о изради плана развоја

Решење о именовању Координационог тима

Решење о именовању радних група

Приручник за израду средњорочних планова

Смернице за израду планова развоја ЈЛС

Уредба о методологији управљања јавним политикама

Уредба о методологији за израду средњорочних планова

Уредба о обавезним елементима плана развоја аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе

Закон о планском систему Републике Србије