Веза плана развоја са циљевима одрживог развоја УН

План развоја општине Ћићевац за период 2023-2029

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту Плана развоја општине  2023-2029

Нацрт Плана развоја општине Ћићевац за јавну расправу

Нацрт Плана развоја општине Ћићевац

Плакат израда Плана развоја општине Ћићевац

Лифлет о пројекту - страна 1

Лифлет о пројекту - страна 2

Одлука Скупштине општине Ћићевац о изради плана развоја

Решење о именовању Координационог тима

Решење о именовању радних група

Приручник за израду средњорочних планова

Смернице за израду планова развоја ЈЛС

Уредба о методологији управљања јавним политикама

Уредба о методологији за израду средњорочних планова

Уредба о обавезним елементима плана развоја аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе

Закон о планском систему Републике Србије